تماس بگیرید
شماره آگهی: 260

توضیحات آگهی

کباب سرای نواب

پذیدش وانجام سفارشات

مدیریت: آقای جعفری

تلفن:33679037

همراه: 09181611099

همراه: 09186409198

آدرس: اراک.خیابان جهاد.(هپکو)بلوار نواب صفوی